Styrelse

Kulturarv utan Gränsers styrelse består av nio ledamöter som representerar både kulturhistorisk och förvaltningsmässig kompetens. Av dem är sex utsedda av Riksantikvarieämbetet , Sveriges Arkitekter, International Council on Monuments and Sites ( ICOMOS ) och International Council of Museums ( ICOM ). Resterande tre har styrelsen själv valt. Styrelsen utser också ordförande och vice ordförande. Kulturarv utan Gränsers styrelse har sitt säte i Stockholm, Sverige. Styrelsen arbetar helt ideellt.

Ordförande, Birgitta Johansen, Fil.dr. i arkeologi

Fil.dr. i arkeologi och kulturhistoriker. Birgitta Johansen har arbetat med historia och kulturarv från alla tider i städer och på landsbygd. Arbetsgivare: Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Örebro läns museum. Erfarenhet av dokumentation och samlingar, utställningar, kunskapsuppbyggnad och FoU, fysisk planering, bidragssystem och lagstiftning. Ledstjärnor: landskapsperspektiv, historiskt medvetande, kulturell hållbarhet och relationen människa -kulturarv.

Vice ordförande, Bosse Lagerqvist, Professor

2012 och 2018 var Bosse Lagerqvist prefekt för institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. Han tog doktorsexamen i Kulturvård 1997 med en avhandling om fotogrammetri och informationshantering. Forskningsintressena täcker idag det industriella och maritima kulturarvet och kulturarvsprocessers potential att överbrygga och motverka konflikter. 2004-08 kombinerade han den akademiska verksamheten med en anställning inriktad mot industriminnesfrågor i Västarvet som är Västra Götalandsregionens enhet för natur- och kulturarvsfrågor. 2008 och 2012 var han koordinator för Göteborgs universitets strategiska initiativ kring kulturarvsstudier som ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Han tillbringade höstterminen 2018 på sabbatical i Tirana, Albanien, och arbetade där tillsammans med CHwB Albanien och Tirana universitet.
Styrelseledamot i KuG sedan 2020,utsedd av Riksantikvarieämbetet.

Sekreterare, Lena Flodin, kulturarvsspecialist

Kulturarvsspecialist (Senior Adviser Cultural Heritage) med lång erfarenhet av att arbeta med kulturarvsfrågor och arkeologi vid Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk, nationellt och internationellt.
Under flera år samordnat olika kulturarvsprojekt vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer i samverkan med partners i Centralamerika och i Afrika, finansierade av Sida. Projekt som syftat till att stärka myndigheter, museer, institutioner, och deras medarbetares kompetens i kulturarvsförvaltning, samt främja regionalt ägandeskap och samverkan. Styrelseledamot i KuG sedan 2019, utsedd av ICOMOS.

Kassör, Lotta Lehmann, Arkitekt SAR/MSA

Arkitekt med inriktning på stadsbyggande och planering. Lotta har lång erfarenhet av bevarande och utveckling av kulturmiljöer i den fysiska planeringen såväl som konsult som offentliganställd senast i rollen som utredningsarkitekt på Statens fastighetsverk. Tidigare styrelseuppdrag bland annat i Sveriges Arkitekter och i AI Pension för arkitekter och ingenjörer. Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av Sveriges Arkitekter.
Styrelseledamöter

Anita Bergenstråhle-Lind

Jur. kand. med lång och bred erfarenhet från flera departement samt rättsvårdande och andra regionala och centrala myndigheter. Förhandlingsarbete på en övergripande nivå i EU under flera år på UD. Representerat Sverige i Europarådet och andra internationella, nordiska och EU-organ och även varit ordförande i flera. Sekreterare i Kulturutredningen och sakkunnig i diverse andra utredningar. Tjugo år på Riksantikvarieämbetet varav 15 som chef för kulturmiljöfrågor i ett brett samhällsperspektiv i nationella, regionala och internationella sammanhang.

Pål Anders Stensson, Arkitekt SA SAR

Erfarenhet från arkitektur, stadsplanering och kulturmiljövård vid projekt och verksamhetsledning i Sverige, Nordafrika, Mellanöstern, Östeuropa, Balkan, och Centralasien. Erfarenhet från verksamhetsledning på local, regional och nationell nivå, samt konsultarbete, projektledning och personalledning, ofta i katastrofområden. Medlem av Unesco´s expertkommittéer Iscarsah och Civvih.

Luitgard Sofie Löw, fil dr, docent

Född i Weissenburg, Tyskland. Studier i prehistoria, etnologi, medeltidsarkeologi och kulturminnesvård vid universitetet i Erlangen och Bamberg, Tyskland. Master i Etnologi (1988), doktorsexamen (2002) och post-doc (2007) i medeltid arkeologi. Utgrävningar i Österrike, Schweiz och Tyskland, utställningar och museiarbete i Österrike, publikationer inom kulturarv.
Sedan 2017 museichef, Västergötlands museum, Skara, Sverige och sedan 2003 lektor vid Bambergs universitetet.
Hennes forskning fokuserar på vetenskap historia, idéhistoria, vetenskapsteori, volkisch rörelse, nationalsocialistisk historia, SS-organisationen ”Ahnenerbe”, hällristningar i Sverige och Norge, medeltidens historia och arkeologi, material culture, kulturarv. Många års erfarenhet av ledarskap och projektledning.
Styrelseledamot i KuG sedan 2020, utsedd av ICOM.

Elisabet Lunde, socionom

Socionom med inriktning samhällsplanering med påbyggnad inom kulturmiljövård och projektplanering. Lång erfarenhet av kommunal verksamhet inom kultur, kulturmiljövård och planering. Som kultur- och fritidschef i Ekerö kommun drivit frågor om kulturarv och kulturmiljöer, bibliotek och kulturskola samt utvecklat former för ökat medborgarinflytande, nätverksbyggande och deltagande i kommunala processer.

I två olika världsarv, Birka-och Hovgården samt Drottningholm, har jag bevakat och utvecklat dessa enligt UNESCOs riktlinjer om världsarvsråd och världsarvsplaner. Stöd och samverkan med föreningar och företag för att levandegöra kulturmiljöer.