Stadgar

STIFTELSEN KULTURARV UTAN GRÄNSER
grundad 19 april 1995

STADGAR


Stiftelsens namn är Stiftelsen Kulturarv utan gränser, i fransk översättning La Fondation Patrimoine sans frontières och i engelsk översättning The Foundation for Cultural Heritage without Borders.


Stiftelsen består av tillgångar som tillförts stiftelsen av stiftarna samt av medel som tillförs av annan.


Stiftelsen skall ha som ändamål att främja bevarande av kulturegendom i konfliktdrabbade områden, vid katastrofer av annat slag eller i akuta hotsituationer samt forskning i anslutning härtill.
Mot bakgrund av detta ändamål skall stiftelsens primära uppgift vara att skapa ekonomiska resurser för att dels kunna bygga upp informations- och kontaktverksamhet med organisationer och institutioner i områden som drabbats av konflikter mm eller där hor om konflikter föreligger, dels i samarbete med expertorgan i Sverige och internationellt ge ekonomiskt stöd och förmedla experthjälp till bevarandeinsatser i form av utbildning, dokumentation, skyddsåtgärder och återställande, reparation eller återuppbyggnad av kulturminnen och museisamlingar samt till forskning kring kulturarvets bevarande i kris- och konfliktsituationer och naturkatastrofer eller motsvarande.
Stiftelsen skall även på annat sätt kunna verka för bevarande av kulturegendom som är i omedelbart behov av åtgärder. Stiftelsen får ta emot gåvor och bidrag som främjar dess ändamål.


Stiftelsens kapital får disponeras för insatser som avses i ändamålsparagrafen samt under första året för uppbyggnad av stiftelsens verksamhet.
Gåvor och bidrag som stiftelsen erhåller efter bildandet får användas för insatser enligt ändamålsparagrafen samt för administration i anslutning härtill, om inte annat föreskrivs av givaren.


Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse som består av nio ledamöter. Två ledamöter vardera utses av de svenska nationalkommittéerna av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) och ICOM (International Council of Museums) samt en ledamot vardera av Riksantikvarieämbetet och Svenska arkitekters riksförbund.
Dessa utser ytterligare tre ledamöter valda med hänsyn till styrelsens behov av bred kulturhistorisk och förvaltningsmässig kompetens. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelseledamöter utses för en tid av tre år.


Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.


Styrelsen skall främja stiftelsens ändamål. Styrelsen avgör viktigare ärenden rörande stiftelsens verksamhet, organisation och ekonomiska förvaltning.


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när denne finner det lämpligt, eller när minst fem ledamöter begär det, dock minst en gång per halvår.
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.


Styrelsen får överlåta åt ledamot eller beredningsgrupp eller annan att fatta beslut å styrelsens vägnar i närmare angivna frågor.

10§
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utsett härtill.

11§
Styrelsen kan då så erfordras för behandling av ett ärende bereda en person utanför styrelsen tillfälle att delta i styrelsens överläggningar.

12§
Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll. Av dessa skall framgå vilka som varit närvarande, styrelsens beslut och vilka skiljaktiga meningar som uttalats. Även den som har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden, men inte att delta i beslut, har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot av styrelsen. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

13§
Stiftelsens räkenskapsår skall avse tiden den 1 januari-31 december. Bokslut för stiftelsens verksamhet skall för varje räkenskapsår upprättas och överlämnas till stiftelsens revisorer inom tre månader från räkenskapsårets utgång.

14§
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, av vilka den ena utses av Riksantikvarieämbetet och den andra av Svenska arkitekters riksförbund. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad.

15§
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge berättelse om resultatet av deras granskning med uttalande om huruvida anmärkning mot räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt föreligger eller ej. Framställs anmärkning skall anledningen till denna anges i berättelsen.

16§
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skall inom sex månader, efter räkenskapsårets utgång överlämnas till var och en av de organisationer och institutioner som utser styrelseledamöter.

17§
Av stiftelseurkunden framgår att stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

18§
Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga i stiftelsens verksamhet.

19§
Ändring i 3 § får inte göras så att stiftelsens däri angivna ändamål i väsentligt hänseende frångås.
För upplösning av stiftelsen krävs beslut av såväl styrelsen som av de organisationer och den myndighet som utser styrelseledamöter.
Ändring av dessa stadgar får i övrigt ske genom enhälligt styrelsebeslut.

20§
Om stiftelsen upplöses skall dess tillgångar tillfalla den internationella fond som ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) tagit initiativ till för motsvarande ändamål eller om denna fond inte kommit att förverkligas eller upplösts överlämnas till Riksantikvarieämbetet för insatser i enlighet med stiftelsens ändamål.

 

STIFTELSEN KULTURARV UTAN GRÄNSER INTERNATIONELL STYRELSE (CHwB IB)

grundad 2017

CHwB IB was established 2017, it consists of the chairs of CHwB´s four core foundations CHwB Sweden, Albania, Kosovo and BiH. The Mission of the Board is to have overarching responsibility over the CHwB Family group, concerning expansion and the way of working in a way that adopted principles and embraced values are not endangered. Yearly plans of the Foundations shall be discussed and evaluated. Conflicts between or within Foundations shall be solved by the CHwB IB.

STADGAR

http://chwb.org/wp-content/uploads/2019/03/Statutes-of-the-Cultural-Heritage-without-Borders-International-Board.pdf