Njoftim Tenderi: Sherbime Konsulence per hartimin e “Planit të Menaxhimit të ish-burgut te Spaçit, Shqiperi”

Trashëgimia Kulturore pa Kufij Shqipëri (CHwB Albania) fton kompanitë me përvojë, organizatat ose konsorciumet e ekspertëve ndërkombëtare për të paraqitur propozimet për hartimin e “Planit të Menaxhimit për ish-burgun e Spaçit, Shqipëri”, Prokurim nga CHwB Albania i Shërbimeve të Konsulencës me numër reference 01-2023- SIDA.

Projekti zbatohet nga CHwB Albania me mbështetjen e Suedisë, përmes Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA) në kuadër të ““Heritage for People Phase II” – me Nr. ID e Kontributit: 14205.

Përshkrimi i detajuar i shërbimeve dhe i kushteve jepet në dokumentacionin e tenderit, si më poshtë vijon:

 1. Njoftim tenderi
 2. Udhëzime për tenderuesit
 3. Termat e Referencës
 4. Kontrata e shërbimit
 5. Shtojcat
 6. Anekset (formularët e plotësueshëm):
  1. Aneksi 1_Letër shoqëruese
  2. Aneksi 2_Formulari i identifikimit
  3. Aneksi 2A_Formulari i Identifikimit të Bankës
  4. Aneksi 3_Deklarata e Tenderuesit
  5. Aneksi 4_Marrëveshja e Konsorciumit
  6. Aneksi 5_Organizimi dhe Metodologjia
  7. Aneksi 6_Tabela përmbledhëse e formimit të ekipit
  8. Aneksi 7_Formati CV
  9. Aneksi 8_Përshkrimi i projekteve të ngjashme
  10. Aneksi 9_Formulari i propozimit financiar

 

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është: 15.03.2023, ora 17:00. 

Kontakt:

E-mail: gro.b1685949554whc@t1685949554nemer1685949554ucorp1685949554

Lajmet e fundit