Lajmet

Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i Restaurimit (RRC) do të zhvillohet si në Krivi...
Shpallja e Kampit Rajonal të Restaurimit për 2022. Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i...
Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i Restaurimit (RRC) do të zhvillohet si në Krivi...
Shpallja e Kampit Rajonal të Restaurimit për 2022. Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i...
Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i Restaurimit (RRC) do të zhvillohet si në Krivi...
Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i Restaurimit (RRC) do të zhvillohet si në Krivi...