Burime të jashtme

Më poshtë mund të gjeni listën e organizatave lokale dhe ndërkombëtare, informacione, udhëzime, dokumente dhe materiale tjera në lidhje me trashëgiminë kulturore.

LOKALE

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Databaza e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Ligjin pёr trashëgiminë kulturore (2006/02-L-88)

Lista e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme (01.10.2014-10.10.2015)

Lista e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme (10.10.2015-10.10.2016)

Lista e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme (10.10.2016-10.10.2017)

Ligji për planifikim hapësinor (2003/14)

Ligji për ndryshimin e Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor (2008/03-L-106)

Ligji për planifikimin hapësinor (2012/04-L-174)

NDËRKOMBËTARE

Aga Khan Trust for Culture

Creative Europe

Cultural Heritage Counts for Europe!

Cultural Heritage Search Engine

Emerald: Journal of Cultural Heritage and Sustainable Development

English Heritage

EPOCH: European Network of Excellence in Open Cultural Heritage

EU/CoE support to the promotion of cultural diversity in Kosovo

European Institute of Cultural Routes

European Stability Initiative

Forestry Stewardship Council: sustainable timber sources

Getty Museum: cultural heritage policies and conventions

Historic England

ICOM: International Council of Museums

ICOMOS database of all publications connected to cultural heritage topics

ICOMOS: International Council on Monuments and Sites

International Centre for the Preservation of Architectural Heritage

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

National Trust

Raymond Lemaire International Centre for Conservation

Southeast Europe Digitization Network

UNESCO World Heritage List