ZAJEDNIČKA IZJAVA ZA ZAŠTITU KUĆE DŽAFER DEVE

Organizacije kao i aktivisti civilnog društva pozivaju Ministarstvo kulture da u što kraćem roku zapoćnu sa restauracijom ove građevine, kako bi se spasio, oživeo i vratio građanima spomenik visokih vrednosti, kao što je kuća Džafer Deve.

unnamed-2

Grupa organizacije i aktivista civilnog društva ujedinili su se u stavu za zaštitu kuće Džafera Deve u Mitrovici

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Grupa organizacije i aktivista civilnog društva ujedinjeni za zaštitu kuće Džafera Deve u Mitrovici, sa zabrinutošću su dobili informaciju da su opštinske vlasti donele odluku za rušenje spomenika kulturnog nasleđa Kosova – kuću Džafera Deve. Spomenik – kuća Džafera Deve je izrađena 1930 godine i predstavlja jedinstvenu kuću sa visokom arhitektonskim i umetničkim vrednostima, kao i kolektivnu memoriju za grad Mitrovicu.

Predstavnici ove grupe. dana 24.novembra 2016 god. kontaktirali su opštinske organe Mitrovice i dobili su informaciju da je 8.jula 2016 god. odsek inspekcije doneo odluku o rušenju zgrade (Odluka br. 05NR354/50117).

U nastavku, opštinske vlasti navode da su posle razgovora sa Regionalnim centrom za kulturnu baštinu u Mitrovici, obavešteni da je Ministarstvo Kulture izdvojilo budžet za ovu zgradu. Nakon ovoga, odsek za inspekciju Mitrovice doneo je novu odluku (Odluka br. 05NR354/86868), kojom poništava predhodnu odluku za rušenje.

Opštinski organi Mitrovice takođe su obavestili da iako je poništena odluka o rušenju, ruševno stanje zgrade i fond koji je obebeđen za nju, Ministarstvo Kulture još uvek nije ništa preduzelo kako bi se ova zgrada restaurirala, iako je Ministarstvo Kulture odgovorni organ za čuvanje spomenika kulture i menadžer javnog budžeta izdvojenog za restauraciju.

U vezi ovoga, grupa organizacija i aktivista civilnog društva ujedinjenih za zaštitu kuće Džafer Deve, izražavaju zabrinutost za neopravdano kašnjenje koje može rezultirati pogoršanjem stanja monumenta koji je i tako već rizikovan.

Iz svega priloženog, ova grupa poziva Ministarstvo Kulture da urgentno započne radove na restauraciji ovog spomenika, kako bi se spasao, oživeo i vratio građanima jedan monument sa visokim vrednostima kao što je kuća Džafer Deve.

Uradimo nešto danas, jer će sutra biti prekasno!

Priština, 26.novembar 2016

 

Grupa organizacija i aktivista civilnog društva ujedinjenih za zaštitu kuće Džafer Deve u Mitrovici:

 1. CHwB Kosovo
 2. Valdete Idrizi – Aktivistica civilnog društva
 3. NVO MUNDËSIA
 4. Community Building Mitrovica (CBM)
 5. Me dorë në zemër
 6. 7 Arte
 7. Selvie Kurti – Aktivistica civilnog društva
 8. Ardiana Osmani – Aktivistica civilnog društva
 9. Mitrovica Rock School
 10. Bridge Film Fest
 11. Besa Luzha – Aktivistica civilnog društva
 12. KËSHILLI PËR PAQE DHE TOLERANCË “CPT”, Mitrovice
 13. Bekim Ismali – Aktivistivista civilnog društva
 14. NVO“EKOSISTEMI” Gnjilane
 15. Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih od torture –KCRPT
 16. NVO ETEA
 17. NVO KONSUMATORI
 18. Organizacija Integra
 19. Institut za napredak edukaciju i obrazovanje
 20. NVO THY
 21. EC MA NDRYSHE
 22. ESTA Kosova
 23. Organizacija SHKRM
 24. Albanska numizmatička organizacija “Demastion”
 25. Varg e Vi
 26. Centar muzičke umetnosti DAM
 27. Fondacija ARSKOSOVA
 28. Fondacija Lumbardhi
 29. NVO Syrgjyni 
 30. Forumi Kulturor 
 31. RrOK Prizren
 32. X40 Bunar Fest
 33. Stacion –Centar savremene umetnosti Priština
 34. Anibar
 35. Community Development Fund (CDF)
 36. Shtëpia e Shokëve
 37. NORMA
 38. Syri i Vizionit
 39. ANP Gjilan
 40. Developing Together
 41. Dora Dorës
 42. NVO Lady
 43. Beyond the Rainbow
 44. Erblin Ajdini – Aktivista civilnog društva
 45. Qendra për Studime Urbane “URBANIAK”
 46. Center for Education and Community Development – Friends
 47. Kosova ARS
 48. Futja Ngjyrë
 49. Programi për të Drejtat Civile në Kosovë Program građanskih prava na Kosovu (CRP/K)
 50. Organizacija Gratë në Biznes
 51. CSSP
 52. Valët e Paqes
 53. Sot drejtë të Ardhmes

 

Najnovije vesti