Mbahen takimet e IX-ta të Forumeve Lokale në 7 komuna

Prej datës 21 deri 24 Korrik 2015 janë mbajtur takimet e IX-ta të rregullta të Forumeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore. Këto takime janë mbajtur në kuadër të programit katërvjeçar (2012-2015) të Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore në shtatë komuna të Kosovës. Takimet janë bashkë-udhëhequr nga menaxheri i programit, Enes Toska dhe koordinatorët lokal të komunave partnere, atë të Dragashit, Gjakovës, Gjilanit, Kaçanikut, Parteshit, Rahovecit e Vushtrrisë.

forumet 9 (5) forumet 9 (6)

Forumi Lokal i Trashëgimisë Kulturore Dragash

forumet 9 (4) forumet 9 (3)

Forumi Lokal i Trashëgimisë Kulturore Gjakovë

Qëllimi kryesor i këtyre takimeve ka qenë njoftimi i anëtarëve të Forumeve rreth ecurisë së zbatimit të projekteve të dala nga Planet Lokale të Trashëgimisë Kulturore të këtyre komunave në gjysmën e parë të vitit 2015. Gjatë takimeve, përmes prezantimeve të ndryshme nga stafi përgjegjës i CHwB si dhe nga organizata tjera partnere, anëtarët e Forumeve patën rastin të njoftohen rreth projekteve të zbatuara dhe ato që janë në proces të zbatimit. Gjatë sesioneve nuk munguan pyetjet, sugjerimet dhe diskutimet e ndryshme që ndërlidheshin me projektet e sipërpërmendura.

forumet 9 (2) forumet 9 (1)

Forumi Lokal i Trashëgimisë Kulturore Gjilan

forumet 9 (14) forumet 9 (13)

Forumi Lokal i Trashëgimisë Kulturore Kaçanik

Pikë tjetër e rendit të ditës ishte njoftimi i anëtarëve të të gjitha forumeve rreth planifikimeve për përmbylljen e programit katërvjeçar. Gjithashtu gjatë takimeve është diskutuar mbi qëndrueshmërinë e Forumeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore, të themeluara në fillim të këtij programi në vitin 2012. Shumica e anëtarëve prezent u pajtuan që forumet të vazhdojnë së funksionuari edhe pas përfundimit të programit katërvjeçar, pasi që ato paraqesin një platformë unike të shkëmbimit ndërinstitucional të krijuar në lëmin e trashëgimisë kulturore në Kosovë.

forumet 9 (11) forumet 9 (12)

Forumi Lokal i Trashëgimisë Kulturore Partesh

forumet 9 (9) forumet 9 (10)

Forumi Lokal i Trashëgimisë Kulturore Rahovec

forumet 9 (8) forumet 9 (7)

Forumi Lokal i Trashëgimisë Kulturore Vushtrri

Forumet Lokale të Trashëgimisë kulturore janë autorë të Planeve Lokale të Trashëgimisë Kulturore në shtatë komuna partnere të CHwB-së. Secili Forum përbëhet nga gjithsej 20 anëtarë, ku më shumë se gjysma e anëtarëve janë nga komunat përkatëse, si dhe përfaqësues të institucioneve qendrore, autoritetet lokale, organizatat ndërkombëtare dhe shoqëria civile. Katër rolet kryesore të Forumeve në kuadër të këtij programi katërvjeçar janë: komunikimi dhe koordinimi ndërinstitucional; vendimmarrja në hartim të planeve lokale dhe vendosjen e prioriteteve; mbikëqyrja dhe përkrahja gjatë zbatimit të prioriteteve të dala nga planet lokale; dhe partnerë implementues të disa nga prioriteteve të dala nga po të njëjtat plane.

Lajmet e fundit