DRP “Stari gradski centar – Orahovac” privodi se kraju

Nacrt dokumenta Detaljnog Regulativnog Plana (DRP) za Stari gradski centar Orahovca će pri kraju leta biti iznet na javno razmatranje prema važećim zakonskim odredbama. Potreba izrade ovog dokumenta, koji je započet u oktobru 2014 godine, pre izrade Mape Zona Opštine, je rezultat lošeg stanja zgrada i spomenika kulturnog nasleđa koji se nalaze u ovom delu grada. Projekat je deo prioriteta Lokalnog Plana Kulturne Baštine ove opštine. Ovaj plan su izradili  CHwB, Opština Orahovac i druge institucija centralnog nivoa u okviru Programa Lokalnih  Planova Kulturne Baštine kojeg je kofinansirala država Švedska, preko CHwB-a i Opštine Orahovac.

pru rahovec home

Izvor fotografije: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pano_orahovac.jpg

Prema aktuelnim istraživanjima, u gradu Orahovcu je identifikovano 30 građevina koje su proglašene spomenicima kulturnog nasleđa (džamije, tekije, kule, kuće, konaci i javne česme). Sa ove liste, 9 spomenika je evidentirano na Listi kulturnog nasleđa pod privremenom zaštitom Ministarstva kulture, omladine i sporta, kao i Regionalnog centra kulturnog nasleđa u Prizrenu. Ostale građevine se smatraju kao potencijalni objekti koji bi mogli biti upisani u ovu listu, i kao takvi će biti tretirani u ovom dokumentu.
Direkcija Urbanizma, planiranja i zaštite životne sredine (DUPZŽS) Opštine Orahovac, u saradnji sa CHwB-om, je odlučna u tome da proces izrade Detaljnog Regulatornog Plana (DRP) za Stari gradski centar Orahovca bude participativan i sveobuhvatan. DUPZŽS je odredila odgovorno osoblje koje bi upravljalo procesom izrade DRP-a, te je organizovala stanovnike ove zone u jednu Savetotavnu grupu zajednice. U isto vreme angažovana je i jedna lokalna NVO, koja će delovati kao posrednik između DUPZŽS i zajednice.
Savetodavna grupa zajednice je konsultovana od samog početka procesa izrade ovog plana, počevši od: (1) Postojećeg stanja; (2) Vizije, Svrhe i Ciljeva; (3) Određivanja starog jezgra; (4) Pravila za razvoj; (5) Odredbi za sprovođenje. Poštujući Administrativno uputstvo za odgovornosti i procedure za učešće javnosti u prostornom planiranju, za sva gorenavedena poglavlja, organizovane su posebne radionice kako bi se dobio doprinos Savetodavne grupe zajednice i stanovnika zone koja je predmet ovog plana.

pru rahovec img 1

Zonu istorijskog jezgra grada čine sve zgrade i spomenici od značaja, zajedno u obimu od 50 metara, počevši od uglova parcela na kojima se nalaze zgrade. Kao takvo, jezgro grada podleže dvostrukim propisima razvoja. Najpre, parcele i zgrade gradskog jezgra podležu propisima urbanog razvoja, u zavisnosti o toga gde se nalazi prema mapi zona za korišćenje zemljišta, a kao drugo, ova zona podleže i dodatnim propisima o kulturnom nasleđu. To ne podrazumeva da će razvoj u ovoj zoni biti prekinut, već da će svaki razvoj ove zone, uključujući i fizičke dorade i fasade na zgradama, morati biti u skladu sa građevinama sa vrednošću kulturnog nasleđa.

pru rahovec img 2

Za analizu postojećeg stanja zone koja se tretira ovim planom, takođe je sprovedeno od vrata do vrata i jedno socio-ekonomsko istraživanje  među stanovnicima zone. Uporedo sa tim, rađena je i analiza Prednosti, Nedostataka, Mogućnosti i Rizika (SWOT Analiza), koja se koristi kao sredstvo za određivanje strateških prioriteta na koje treba usredsrediti investicije kako javnog, tako i privatnog sektora, u cilju poboljšanja stanja u ovoj zoni. Istovremeno, ova analiza služi i kao osnova za određivanje vizije, svrhe i ciljeva ovog plana. Ova analiza je izvršena tokom radionice zajedno sa Savetodavnom grupom zajednice.

pru rahovec img 2 pru rahovec img 3

Svi podaci iz ovog procesa su strukturirani, obrađeni i provereni u saradnji sa Savetodavnom grupom zajednice, osobljem DUPZŽS i ostalim relevantnim sektorima u opštini, kako bi se odrazilo realno stanje, uzimajući u obzir probleme, vrednosti i interese stanovnika ove zone. Analiza postojećeg stanja dovela je do jedne vizije i realnog plana za sprovođenje.

Najnovije vesti