Kulturno Nasleđa bez Granica proslavlja 20. godišnjicu

logo20

Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB), nezavisna Švedska nevladina organizacija koja je posvećena spašavanju i očuvanju kulturnog nasleđa, proslavlja svoju 20. godišnjicu. CHwB je osnovan u aprilu 1995 godine kao reakcija na sistematsko uništavanje kulturnih spomenika i objekata koje se dešavalo tokom rata na prostorima bivše Jugoslavije i hitnoj potrebi za asistiranjem pri razvoju i zaštiti. Danas CHwB još uvek radi širom Zapadnog Balkana ali i u drugim regionima.

Dok zakoračuje u treću deceniju svojih aktivnosti, CHwB obznanjuje svoj novi jubilarni logo, koga će koristiti sve kancelarije CHwB koje deluju u regionu Zapadnog Balkana kao oznaku jubileja, događaja i publikacija. Tokom čitave ove godine CHwB će izneti nekoliko inicijativa podizanja svesti i informacija.

“Zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa je od ogromnog značaja za razvoj svakog društva . Od svog osnivanja, CHvB je radio sa kulturnim nasleđem kao aktivnim pokretačem pomirenja, izgradnji mira, društvenog i ekonomskog razvoja u različitim zemljima širom sveta” kaže Ing-Mari Munktell, predsedavajući CHwB.

Sekretarijat Kulturnog Nasleđa bez Granica se nalazi u Stokholmu i ima tri lokalne kancelarije na Zapadnom Balkanu, to jest u:

– Albaniji, sarađujući sa regionalnim kampovima za restauraciju i muzejsku saradnju i regionalnim obeležjima nasleđa iz doba komunizma;

– Bosna i Hercegovina, radi na različitim projektima restauracije i muzejski vezane aktivnosti;

– Kosovo, sa fokusom na iskorišćavanje kulturnog nasleđa u promovisanju učešća javnosti kao preduslova za lokalni razvoj i pomirenje.

Kancelarije Zapadnog Balkana će postati autonomne CHwB fondacije u svakoj od zemalja tokom 2015, dok su brendiranje, vrednosti i zajedničke misije regulisane kroz zajedničke sporazume.

Nove CHwB Fondacije će nastaviti svoj rad na Zapadnom Balkanu uz proširenje delokruga svog rada i na novim geografskim područima.

CHwB će nastaviti sa poboljšavanjem uslova i mogućnosti za uživanje kulturne slobode i kulturnoj raznolikosti i nastaviti sa korišćenjem kulturnog nasleđa kao sredstvo za promovisanje ljudskih prava, izgradnju mira i demokratskog razvoja.

Ing-Marie Munktell, predsedavajući 

Annika Magnusson, generalni sekretar

20yrbanersmall

Neki od projekata CHwB Kosova tokom ovih godina (počevši od fotografije gornjeg reda levo): 1. Restauracija pet kula na zapadnom Kosovu / 2001-2002; 2. Proslava Dani Evropske Baštine / 2003-2007; 3. Rastauracija Hadum džamije u Đakovici / 2004-2006; 4. Plan konzervacije i razvoja za istorijsku zonu Prizrena / 2005-2009; 5. Tour de Culture / 2008 – u toku; 6. Rastauracija crkve Svetog Spasa u Prizrenu / 2009; 7. Međunarodni letnji univerzitet u Prištini / 2010; Vidimo se u Dukađin / 2011-2013; Program hitnih intervencija za 50 lokaliteta kulturne baštine na Kosovu / 2013-2014; Konzervacija i revitalizacija Vučitrnske Tvrđave / 2012-2014.

Najnovije vesti