Aktivnosti sa zainteresovanim stranama za Prizrensku Tvrđavu

Prizrenska Tvrđava u sebi sadrži jedan deo veoma važne drevne istorije grada. Njen topografski položaj dominira iznad grada, sa veoma privlačnim prirodnim pejzažem i arhitektonski veoma osmišljenom konfiguracijom, čine da ovaj lokalitet poseduje neosporne prostorne, naučne, istorijske kao i turističke vrednosti. Predstavljajući imetak nasleđen od Vizantijske carevine, Tvrđava se pruža po jugoistočnoj strani grada, i sagrađena je na jednom brdu sa preko 120 metara visine na levoj strani reke Bistrica. Ovaj arheološki lokalitet uživa u zaštićenom statusu i proglašen je imovinom od kulturnog značaja pod zaštitom.

Projekat za očuvanje Prizrenske Tvrđave se sprovodi od strane Kulturnog Nasleđa bez Granica (CHwB), čija se nadležnost odnosi na interpretaciju, adaptaciju i planiranje upravljanja lokalitetom, kao i Arheološki Institut Kosova, koji je nadležan za iskopavanja i konzervaciju strukture tvrđave. Radna grupa (RG) projekta je sastavljena od predstavnika CHwB-a, Arheološkog Instituta Kosova, Saveta Kosova za Kulturno Nasleđa, Saveta za Istorijski Centar Prizrena, Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, Instituta Kosova za Zaštitu Spomenika, Ministarstva Životne Sredine i Prostorno Planiranje, Opštine Prizren, NVO-a i nezavisnih stručnjaka, i oni su počeli sa prvim aktivnostima u cilju sprovođenja projekta.

023

Prvi sastanak radne grupe je održan dana 30 aprila 2015 godine u Prizrenu uz prisustvo 20 predstavnika. Na ovom sastanku je, pored predstavljanja projekta kojeg finansira Ambasada SAD-a, urađena je i prezentacija izvora istraživanih do sada a u vezi lokaliteta kao i razvoj trenutnog delovanja na tvrđavi. Na sastanku su usaglašeni ciljevi i obaveze Radne Grupe u vezi strategijskog pristupa lokalitetu.

3

Drugi sastanak Radne Grupe je održan dana 14 Maja na kojem je obrađivana tema SWOT Analize, putem koje su određene Prednosti, Mane, Nedostaci i Rizici vezani za lokalitet. Analiza je urađena na osnovu četiri glavne komponente projekta: Adaptacija, Interpretacija, Upravljanje i Konzervacija. U nastavku je urađena i PESTEL Analiza, putem koje su ocenjeni rizici po lokalitetu u pogledu političkih, ekonomskih, društvenih tehnoloških, ambijentalnih i zakonodavnih faktora. Rizici su podeljeni u više grupa i to na visoke, srednje i niske. Na kraju radna grupa je izvršila elaboraciju vizije tvrđave, kao u nastavku:

„Prizrenska Tvrđava, kruna civilizacije, koje objedinjuje generacije i obasjava drevnost, poreklo i budućnost.“

05

Treći sastanak radne grupe je održan u formi dvodnevne radionice u Draču (Albaniji) na početku meseca Juna. Tokom ove radionice su precizirana i obrađivanja kritična pitanja koja su proizišla iz SWOT Analize, kao i određivanje ciljeva, usaglašavanje rezultata i pokazatelja projekta. Na kraju, RG je usaglasila aktivnosti, vremenske okvire kao i definisanje odgovornosti među stranama obuhvaćenih ovim projektom. U cilju sveobuhvatnog sprovođenja ovog projekta i obrađivanja kritičnih stvari, RG će nastaviti sa redovnim sastancima tokom ukupnog trajanja projekta.

04Sporazum o razumevanju u vezi očuvanja Prizrenske Tvrđave je potpisan dana 25og Septembra 2014 godine između CHwB Kosovo, Arheološkog Instituta Kosova, Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i Ambasade SAD-a u Prištini, koja je i finansijer projekta, preko Fondova Ambasade namenjenih Kulturnom Nasleđu. Za više informacija posetite svrhu i sažetak projekata.

Najnovije vesti