Naš tim

 

Sali Shoshi

Izvršni direktor

Sali je započeo rad u CHwB još 2001 godine, započevši kao asistent arhitekte kako bi postao menadžer projekta restauracija pet kula na Kosovu na projektu koji se završio 2004 godine. Kao direktor kancelarije on danas ima odgovornost za rad sa velikim brojem lokalnih kao i međunarodnih donatora, partnera i organizacija, kao i lokalnih institucija i civilnog društva. Držao je predavanja širom sveta u vezi relevantnih tema kosovskog konteksta kao što su baština, obnova i pomirenje u konfliktnim i post konfliktnim zemljama, istovremeno šireći bliske radne odnose između zemalja Skandinavije i Balkana.

Email: gro.b1575866731whc@i1575866731hsohs1575866731.ilas1575866731

Nol Binakaj

Zamenik direktora i rukovodilac programa “Lokalni razvoj kroz kulturnu baštinu”

Nol Binakaj je diplomirao kao inženjer Arhitekture na Prištinskom univerzitetu na Kosovu 2005 godine, dok je  specijalizaciju na temu Konzervacija i upravljanje istorijskih zgrada na univerzitetu Lund u Švedskoj završio 2008 godine. Od septembra 2005 godine započeo je rad kao arhitekta u sklopu CHwB, tačnije na konzervaciji i restauraciji Hadum Džamije u Đakovici, Kosovo. Još od tog vremena kao menadžer programa i zamenik direktora, vodio je projekte fokusirane na konzervaciju i revitalizaciju mnogih javnih i verskih objekata na Kosovu, uključujući tu: Preventivne intervencije i strukturna konsolidacija Velikog Hamama u Prištini, Konzervacija i restauracija Hamama u Mitrovici finansiranog od strane UNESCO-a, restauracija Crkve Svetog Spasa u Prizrenu u saradnji sa francuskom NVO “Patrimonie Sans Frontieres”,projekat koji je finansiran od strane UNESCO-a. Od 2012 do 2015 godine rukovodio je ekipom prilikom dokumentacije i realizacije 70 slučaja preventivnih intervencija za rizikovane objekte na celom Kosovu. Trenutno koordinira program koji se vezuje sa korišćenjem kulturne baštine za socio ekonomski razvoj.

On je takođe i član docomomo_international od 2016 godine.

Email: gro.b1575866731whc@j1575866731akani1575866731b.lon1575866731

Senat Haliti

Rukovodilac komponente  “Edukacija”, menadžer projekta Prizrenske tvrđave 

Senat je studirao arhitekturu na Univerzitetu u Prištini (Kosovo) i na institutu  Arhitekture i Urbanog planiranja univerzitetu u Linhenštajnu. On je angažovan u CHwB od septembra 2007 godine, gde je prvobitno radio kao asistent u okviru programa konzervacije i restauracije. Od tada on je usko povezan sa očuvanjem i konzervacijom javnih i verskih objekata na Kosovu, vodeći projekte ovog tipa kao deo programa hitnih intervencija, Očuvanje i Konzervacija Vučitrnske tvrđave, restauracija Hidrocentrale Prizrenka i na kraju Konzervacija Prizrenske tvrđave. Od marta do juna 2013 godine, Senat je bio student gost na Univerzitetu u Pensilvaniji(SAD), škola za dizajn. Profesionalno interesovanje Senata odnosi se na adaptaciji  istorijskih građevina, privremenih struktura kao i građevina niskog budžeta.

Email: gro.b1575866731whc@i1575866731tilah1575866731.tane1575866731s1575866731

Naim Uka

Finanskiski savetnik

Naim je bio odgovoran za finansije, analize i žiro račune CHwB od 2011 godine. Pre toga on je radio finansije, budžet u odeljenju administracije jednog velikog broja internacionalnih organizacija koja su radila na Kosovu i to: UNOPS, Care International, IRC dhe Intercoop. Kao ekonomista sa mnogo godina iskustva on je takođe bio i kreditni analitičar za tržište na Kosovu i šef finansija u fabrici amortizera.

Email: gro.b1575866731whc@a1575866731ku.mi1575866731an1575866731

Ardita Dobroshi

Rukovodilac administracije

Ardita je započela rad u kancelariji CHwB u Prištini od septembra 2005 godine kao administrativni i finansijski asistent dok je danas odgovorna za sve administrativne zadatke operacija i projekata CHwB na Kosovu. Pre nego što se pridružila ekipi CHwB Ardita je bila deo administrativne kancelarije u Ministartvu Trgovine i Industrije u Prištini.

Email: gro.b1575866731whc@i1575866731hsorb1575866731od.at1575866731idra1575866731

Kaltrina Thaçi

Ekspert Kulturnog nasleđa

Kaltrina je Arhitekta konzervator koja radi u CHwB od januara 2012 godine. Kaltrina je diplomirala na Univerzitetu u Prištini, Fakultet Građevine i Arhitekture 2009 godine. Postdiplomske studije je završila 2011 godine na Kingston University London, fakultet umetnosti, dizajna i arhitekture gde je i dobila titulu MSc u oblasti konzervacije istorijskih građevina. Pre nego je počela svoj rad u CHwB, Kaltrina je radila kao nezavisni arhitekta sa oko 7 godina iskustva u arhitektonskom dizajnu. Ona je takođe radila u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja u sektoru dozvola. U CHwB, Kaltrina je angažovana na izradi plana konzervacije, interpretacije i menadžmenta Vučitrnske tvrđave, Hamama i Prizrenske tvrđave. Osim navedenog ona je menadžer Plana konzervacije istorijskog centra Vučitrna i projekata iz Fonda Prince Claus za hitne intervencije kao i koordinator Programa hitnih intervencija izvedenih na 50 građevina na Kosovu. U zadnje vreme Kaltrina je bila angažovana i na interpretaciji lokaliteta kulturnog nasleđa i kolekcija muzeja.

Email: gro.b1575866731whc@i1575866731caht.1575866731anirt1575866731lak1575866731

Migjen Berisha

Arhitekta i istaživač

Migjen je stekao titulu Master Arhitekture na Univerzitetu u Prištini 2013 godine. U CHwB je radio i kao student 2011 godine na projektu adaptacije Vučitnske tvrđave, dok je nakon što je diplomirao angažovan na konzervaiji i restauraciji istorijskih građevina, odnosno izradi projekata restauracije, pripremi predmera i predračuna kao i nadzor prilikom radova. Trenutno je istraživač na projektu “Obeležavanje lokaliteta Kulturnog nasleđa na Kosovu ”kao i učesnik u projektu adaptacije lokaliteta Kulturnog nasleđa.

Email: gro.b1575866731whc@a1575866731hsire1575866731b.nej1575866731gim1575866731

Besart Dajçi

 Arkitekt i istaživač

Besart Dajçi je arhitekt koji je započeo svoj rad u CHwB 2007 godine. On je diplomirao na Univerzitetu u Prištini, fakultet Arhitekture 2008 godine. Na početku je radio kao asistent programa na restauraciji nekoliko monumenata u Prizrenu finansiranih od strane EAR( European Agency for Reconstruction). Od tog vremena on je angažovan na izradi projekata kulturnog nasleđa u različitim gradovima na Kosovu i to: Kuća Shaip Paše, Kule Dečana i Junika, Most Krojača, Hidroelektrana, Prizrenska tvrđava i dr. U toku ovog perioda on je takođe bio deo nekoliko kampova restauracije organizovanih u Đirokastri (Albanija), Cluj (Rumunija) i na Kosovu.

Email: gro.b1575866731whc@i1575866731cjad.1575866731trase1575866731b1575866731

Merita Quranolli-Zekolli

Arkitekta i  istraživač

Merita je diplomirala 2008 godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Po prvi put 2004 godine u CHwB se angažuje kao student na projektu Plana konzervacije Drenoca(Dečane). Kasnije je ponovo angažovana u grupi istraživača projekta Plana konzervacije i razvoja istorijske zone Prizrena kao i u radionici za Viziju opštine Elez Han. U 2015 se ponovo angažuje u CHwB-u za specifične poslove u sklopu programa “Lokalni planovi kulturne baštine” u opštini Parteš gde je rukovodila sa nekoliko građevinskih projekata kao i organizacijom tradicionalnih festivala. Merita je takođe odgovorna i za prevode na Srpski jezik u sklopu kancelarije. Trenutno je angažovana kao arhitekta i istraživač na nekoliko komponenti programa koje sprovodi CHwB.

Email: moc.l1575866731iamg@1575866731illon1575866731aruqa1575866731tirem1575866731

Erinë Mulolli

Rukovodilac komponente “Monitoring i baza podataka”

Erina je diplomirala na fakultetu Arhitekture univerziteta u Prištini, gde i trenutno studira post diplomske studije. Rad je započela 2014 godine u NVO Ec Ma Ndryshe, kao nadzor u direktoratu za Urbanizam opštine Priština. Pored toga na dobrovoljnoj bazi ona je postala ko-osnivač prve biblioteke fakulteta Ahitekture u Prištini. Ekipi CHwB pridružila se 2013 godine prvobitno kao praktikant u sklopu programa hitnih intervencija dok je 2015 godina počinje da radi kao arhitekta i asistent na nekoliko projekata. Od 2015 godine ona rukovodi komponentom “Obeležavanje lokaliteta Kulturnog nasleđa na Kosovu”.

Email: moc.l1575866731iamg@1575866731illol1575866731um.en1575866731ire1575866731

Alban Morina

Rukovodilac komponente “Učešće zajednice”

Alban je kandidat na nivou Master na fakultetu Arhitekture univerziteta u Prištini. Njegovo angažovanje u oblasti kulturnog nasleđa počelo je 2012 godine sa učešćem na treningu “Konzervacija i korišćenje kulturnih građevina” u Vučitrnu. Kasnije je postao aktivni deo ekipe CHwB-a dajući tako profesionalni doprinos u Programu hitnih intervencija, projekat koji je baziran na preventivnim intervencijama nasleđa pod rizikom. Kasnije kao asistent na projektima učestvovao je izradi “Detaljni regulativni plan konzervacije opštine Vučitrn”, kreirajući znakove kulturne baštine ove opštine i na kraju u ulozi rukovodioca radeći na ‘Identifikovanju  granica istorijskog centra  Prištinev’ kao i ‘Monitoring  870 monumenata na nivou  Kosova’ u toku 2016 godine. U zadnje vreme radi na stvaranju pristupa kulturnog nasleđa u okviru komponente “Učešće zajednice”. Alban je takođe 2015 godine učestvovao u “Regionalnom kampu restauracije” u Roglevu -Srbija kao i bio je bursista “Forumit Europian Alpbach”, Austria.

Email: moc.l1575866731iamg@157586673109ani1575866731romna1575866731bla1575866731

Arbenita Gashi

Rukovodilac platforme Heritage Space

Arbenita je na samom završetku studija master na Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Prištini. Počela je da radi u CHwB jula 2015 godine, prvobitno kao praktikant na projektu hitne intervencije Bioskopa “Lumbardhi” u Prizrenu kao i “Džamija u Zatriću” u Orahovcu. Bila je asistent na projektu “Regulativni plan za istorijsku zone opštine Vučitrn”, na kojem su se radile detaljne analize momentalnog stanja i predlog za konzervaciju i razvoj. U poslednje vreme ona je rukovodilac ekipe eksperimentalne platforme “Heritage Space”, koju je započela CHwB Kosova i koja je namenjena mladim stvaraocima kako bi razvili svoje kreativne ideje za očuvanje i promovisanje kulturne baštine.

Email: moc.l1575866731iamg@1575866731ihsag1575866731fatin1575866731ebra1575866731

Berat Osdautaj

Odgovorni za logistiku

Berat je deo CHwB od 2002 godine kao službenik za logistiku. On koordinira logističke funkcije projekata koje obuhvataju oblast nabavke, transporta kao i održavanje automobila kancelarije.

Email: gro.b1575866731whc@j1575866731atuad1575866731so.ta1575866731reb1575866731

Sokol Belegu

Dizajner i  arhitekta

Sokol je kandidat za Master na fakultetu Arhitekture, univerziteta u Prištini. Angažovao se u CHwB kao praktikant na projektu ‘Konzervacija Prizrenske tvrđave’ dok je od Novembra 2015 godina počeo rad kao arhitekt i asistent projekta ‘Adaptacija Prizrenske tvrđave’.Trenutno je angažovan na projektu ‘Obeležavanaje monumentata Kulturnog nasleđa’  i  ‘ Teritorijalni sistem Kulture’.

Email:  moc.l1575866731iamg@1575866731lokos1575866731ugele1575866731b1575866731