Lokalni Planovi Kulturne Baštine u 7 opština Kosova

Opštine na Kosovu se suočavaju sa velikim problemima kod korištenja kulturnog nasleđa u korist zajednice, istovremeno i rizik od daljnje degradacije ostaje visok. Objašnjenje ove situacije, koja je već poznato da je nedovoljan nivo dijaloga između opština i centralnih institucija, kao i između intitucija i zajednice.

PLTKfoto001 MEMO

Lokalni Planovi Kulturne Baštine

Dana 1. Oktobra 2012. potpisan je Memorandum o Razumevanju za Program “Lokalni Planovi Kulturne Baštine 2012- 2015” između Kulturnog Nasleđa bez Granica (CHwB), Ministarstva Kulture,Omladine i Sporta (MKOS), Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP), Opština Dragaš, Đakovica, Gnjilane, Kačanik, Parteš, Orahovac i Vučitrn. Ovaj Program će doprineti jačanju uloga opština, NVO-a i zajednica u revitalizaciji lokalne kulturne i prirodne baštine i održivu iskoristivost istih u svrhu lokalnog ekonomskog razvoja svih 7 opština. Važan pokretač u postizanju ovih ciljeva je i uska saradnja sa centralnim institucijama kao što su Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja, Ministarstvo Trgovine i Industrije, UN-HABITAT, Regionalni Centar za Životnu Sredinu (REC), itd.

Image 1111

Tri glavna cilja Programa su:

1.Zaštita i konzervacija kulturnog i prirodnog nasleđa

2. Integracija kulturnog i prirodnog nasleđa u savremeni život i lokalni razvoj preko kulturnog i prirodnog nasleđa

3. Obrazovanje, obuka i podizanje svesti o kulturnom i prirodnom nasleđu

Lokalni Forumi Kulturne Baštine

Kroz Lokalne Planove Kulturne Baštine, CHwB je usvojio novi pristup za zaštitu i promociju kulturne i prirodne baštine. Ovi planovi će identifikovati dobra kulturne i prirodne baštine, koji će služiti kao osnova privrednog i društvenog razvoja zajednice. U ovu svrhu u svakoj partnerskoj opštini formiran je Lokalni Forum Kulturne Baštine (LFKB). Svaki Forum se sastoji od ukupno 20 članova, sa više od polovine iz dotične opštine, uz predstavnike centralnih institucija, lokalne vlasti, internacionalnih organizacija i civilnog društva.

Četiri glavne uloge foruma su:

1. Platforma međuresorne komunikacije i koordinacije (2012-2015)

2. Odlučujuće telo u izradi planova i postavljanju prioriteta (2012)

3. Nadzorno telo i podrška tokom sprovođenja prioriteta proizašlih iz planova (2013-2015)

4. Implementacioni partneri na nekim prioritetima proizašlih iz planova (2013-2015)

Grafiku fq9Prvi inauguracijski sastanci LFKB-a su održani tokom druge polovine oktobra 2012. godine u svih sedam opština, gde su se članovi upoznali sa programom, glavnim ciljevima, metodologijama i odgovornostima svih stranaka uključenima u proces. Nakon mesec dana, CHwB je organizovao studijsku posetu Ujedinjenom Kraljevstvu za predstavnike dvaju ministarstava i sedam opština, kako bi iskusili različite strategije za očuvanje kulturnog nasleđa kao i najbolje prakse.

PLTKfoto002 UK

Radionice sa svih 7 foruma su bile održane u periodu Novembar 2012 – Januar 2013, gde su napravljeni prvi koraci prema izradu plana. Tokom ovih radionica učesnici su analizirali postojeće stanje opštinskog kulturnog nasleđa, identifikujući potrebe svake opštine kroz plodonosne diskusije i debate. Na kraju radionice, učesnici su grupirali projekte i aktivnosti u tri glavna cilja programa. Svi članovi foruma iz partnerskih opština su učestvovali i na kratkim studijskim posetama u regionu: Skadar (Albanija), Ohrid (Makedonija), Tirana (Albanija) i Kotor (Crna Gora). Radionice i sastanci su rezultovali sa ukupno 190 projektnih ideja. Ovi projekti su bili otvoreni za javnu raspravu tokom maja 2013 godine u svih sedam opština, što je dovelo do obogaćenja inicijalne liste sa 51 novom idejom, dobivši ukupno 241 projekata u 7 opština.

PLTKfoto003 WORKSHOPS

PLTKfoto004 KONSULTIMET

Za realizaciju nekoliko prioriteta proizašlih iz ovih planova, CHwB će tokom ovog perioda da investira u svakoj partnerskoj opštini po 100.000 €, uz doprinos svake opštine koji iznosi 20.000 € sume, ukupna investicija za svaku opštinu doseže cifru od 120.000 €.

Pored izrade lokalnih planova za 7 partnerskih opština (za njihovo preuzimanje pogledajte kategoriju: Osnovne informacije o projektu) sprovođeni su 82 prioritetnih projekata proizašlih od ovih planova. Kratak pregled izvođenih projekata možete videti u navedenim kategorijama :

  1. Konzervacija i restauracija

  1. Promocija nasleđa i turizma

  1. Obrazovanje i podizanje svesti

  1. Istraživanje i planiranje

Më shumë informata dhe lajme të përditësuara mund të gjenden në pjesën tjetër të kësaj faqeje tek “Informatat kryesore mbi projektin”.