Konzervacija Prizrenske Tvrđave

Svrha i Sažetak Projekta

13

Svrha projekta jeste stvaranje novog mesta za uživanje u kulturi i prirodi. Kroz konzervaciju, adaptaciju za ponovnu upotrebu i interpretaciju, Prizrenska Tvrđava predstavljaće jedan novi integrisani koncept vrednosti baštine i održivog korišćenja za društvene, ekonomske i kulturne koristi.

Ovaj projekat će doprineti razvoju kulturnog turizma, kao strateškog cilja opštine Prizren. Vredi napomenuti da ciljevi projekta ukazuju da kulturna baština jeste cenjeni i iskorišćeni društveni, ekonomski, kulturni i resurs životne sredine na lokalnom nivou od strane civilnog društva i institucija lokalne samouprave. Prizrenska Tvrđava stvoriće mogućnosti za generisanje prihoda u cilju podrške lokalne privrede; da će to biti novi prostor za kulturne aktivnosti takođe i ulazna tačka u izuzetnom prirodnom pejzažu Prizrena i čitavog regiona.

Zajednički tim institucija kulturne baštine zemlje kao i stručnjaka švedske fondacije Kulturno Nasleđe bez Granica (CHwB) zajedno će raditi kako bi obezbedili da je Prizrenska Tvrđava dobro očuvana i prilagođena za korišćenje od strane javnosti, lokalnog stanovništva i turista, dece i odraslih, muškaraca i žena, kao i osobe sa posebnim potrebama. Putem interpretacije kao kreativne komponente – koja će se razvijati tokom projekta, posetioci će imati prilike da ‘hodaju’ kroz istoriju tvrđave i Prizrena. Interpretacija je novi koncept kojeg treba predstavljati miljeu i akterima kulturne baštine na Kosovu.

12

Zbog razloga što Prizrenska Tvrđava jeste visoko cenjena od strane lokalne zajednice, radnje sprovođene putem ovog projekta će imati potencijal za podsticanje većeg i proaktivnog učešća u budućem upravljanju ovog lokaliteta. Da bi se to postiglo, potrebna je posvećenost i koordinacija svih zainteresovanih strana. Projektni tim, zajedno sa nadležnim institucijama, putem participativnog pristupa će pripremiti sveobuhvatni Plan Upravljanja. Plan će formulisati viziju i misiju lokaliteta, definisati strategije, predlagati radnje i izdvajati sredstva potrebnih kako bi ova lokacija bila očuvana i otvorena za javnost. Plan će služiti kao smernica za strukturu Upravljanja koja će biti uspostavljena od strane nadležnih institucija.

Predloženi projekat, u partnerstvu sa Arheološkim Institutom Kosova, namerava u postizanju svojih ciljeva putem sledećih komponenata:

 

1. Konzervacija i Adaptacija za Ponovno Korišćenje

Glavni ciljevi konzervacije i ponovnog korišćenja Prizrenske Tvrđave su:

 • Da doprinese trajnom očuvanju i zaštiti imovine kulturne baštine, uz poboljšanje objekata za buduće posetioce i korisnike.
 • Kako bi se osiguralo da vrednosti kulturnog nasleđa ovom lokalitetu zadržana za buduće generacije, i da će porasti svest građana o ovom istorijskom mestu.
 • Povećati vidljivost mesta (sajta) iz grada, čineći tako da se lakše razume usaglašenost zidina (bedema) i ostataka. Sveži spoljašnji izgled da bude upadljiv i da probudi ponos zajednice.
 • Da se osigura struktura baštine lokacije i vidljivosti od centra grada i da omogući posetiocima da razumeju veličinu mesta i vezu koju ona poseduje sa gradom i pejzažom.
 • Da omogući pristup lokaciji domaćih, obrazovnih i turističkih grupa, što će dovesti I do veće svesti o enormnim vrednostima koje poseduje ova lokacija istorijske baštine.
 • Povećanje zainteresovanosti u turizam. Kroz obezbeđivanje kratkoročnog zapošljavanja, ovi radovi će obezbediti trajnu održivost Prizrenske tvrđave.
 • Biti u stanju da izdrži ekstremne vremenske uslove i gužve, faktori koji pre početka ovih radova bi ugrozili dugoročnu održivost lokaliteta (sajta).

2. Interpretacija

Opšti cilj je da se stvori bolje razumevanje rehabilitovane tvrđave, u kojoj je lična bezbednost na intimnom nivou postignuto putem doživljavanje bolje budućnosti za Prizren, sve sa svojim neoštećenim i netaknutim vrednostima kulturne baštine. Specifični cilj projekta jeste razvijanje inovativnog višedimenzionalnog digitalnog modela koji će se koristiti za učenje, evidentiranje i upoznavanje sa tehnikama konzervacije/restauracije. Ovaj model će se koristiti za interpretaciju imovine kulturne baštine Prizrena, konkretno Tvrđave, korišćenjem tehnološkog razvoja kao most između monumenta i posetioca/građana Prizrena, kao i za premošćavanje prošlosti i budućnosti.

 

1

3. Plan Upravljanja

The primary objectives for cultural heritage management in Fortress are to: prvobitni ciljevi upravljanja kulturnog nasleđa u tvrđavi su:

 • Potvrðivanje veze između tvrđave i grada Prizrena
 • Upravljati istorijskim vrednostima, pejzažima, kulturnim događajima i priča
 • Aktivno sarađivati sa grupama zajednice kako bi se olakšala konzervacija i pristup njihovom nasleđu, uključujući i obezbeđivanje pristupa u tvrđavi za nastavak kulturnih praksi
 • Olakšati rezultate konzervacije putem održivog korišćenja lokaliteta (sajta), predela i građene strukture, čime se omogućava energičniji i živahniji pristup u konzervaciji i upravljanju kulturne baštine.

Trajanje projekta je 36 meseci, sa ukupnim budžetom od $ 699,914.00