Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë Kulturore – Punëtoria I

Mirian Bllaci nga CHwB Albania gjatë hapjes së projektit në Kavajë.

Projekti “Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë Kulturore” zhvilloi ciklin e parë të punëtorive me temë “Vlerat dhe interpretimi i trashëgimisë” përgjatë datave 2-4 Nëntor respektivisht në Kavajë, Krujë dhe Rrogozhinë.

Projekti mbështetet nga programi EU4Culture, financuar nga Bashkimi Evropian, zbatuar nga UNOPS në koordinim me Ministrinë e Kulturës.

Në datë 2 nëntor në Kavajë u çel cikli i tre punëtorive, aktivitete këto që bëjnë bashkë teknikat e ndryshme të bashkëkrijimit dhe të trajnimit të aktorëve lokalë të fushave dhe institucioneve të ndryshme mbi vlerat dhe interpretimin e trashëgimisë. Duke ulur në tryeza të përbashkëta dhe duke trajtuar tema të rëndësishme për përdorimin e trashëgimisë kulturore si një motorr zhvillimi lokal, këto punëtori janë edhe një mënyrë për të rritur bashkëpunimin në nivel insititucional dhe personal.

Për të trajtuar më gjerë temën e vlerave dhe interpretimit të trashëgimisë punëtoritë u drejtuan nga Mirian Bllaci, Zv-drejtor i CHwB Albania dhe e ekspertja e interpretimit, znj. Dorina Xheraj Subashi.

Përgjatë pjesës së parë të këtyre punëtorive fokusi u vendos mbi temën kyçe të vlerave në kontekstin e trashëgimisë kulturore, duke u ndalur gjithashtu edhe në aspekte konkrete të siteve objekt të projektit në secilin qytet, siç janë Muzeu Etnografik i Kavajës, Muzeu Etnografik i Krujës, Ura e Kurcajve dhe Kalaja e Bashtovës.

Në pjesën e dytë punëtoritë kishin një trajtë më praktike, me disa seksione pune në grup, shembuj dhe trende të interpretimit në kontekstin e trashëgimisë, diskutime dhe prezantime mbi aplikimin në mjediset rrethuese.

Cikli i rradhës e punëtorive do të ndalet në një tjetër temë thelbësore, siç është ajo e “Edukimit mbi dhe përmes trashëgimisë” me një tjetër eksperte të fushës.

Lajmet e fundit