Archives

Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë Kulturore – Punëtoria III

Cikli i tretë dhe i fundit i punëtorive në kuadër të projektit “Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë” u zhvillua në fillim të muajit prill.

Kjo seri punëtorish u çel në datën 4 prill në Krujë,  vazhdoi në datën 5 prill në Kavajë dhe u përmbyll në Rrogozhinë më 6 prill. Tema e punëtorive kësaj radhe ishte “Organizimi i Aktiviteteve Publike me Modelet Edukative të zhvilluara”. Qëllimi ishte prezantimi i drafteve përfundimtare të modeleve edukativë  tek aktorët lokalë si dhe skicimi i një kalendari fillestar aktivitetesh që mund të zhvillohen me modelet edukative.

Në këtë raund të fundit, ishim të lumtur të shihnim pjesëmarrës të rinj dhe partnerë të vjetër, të cilët na kanë shoqëruar jo vetëm në punëtoritë e mëparshme, por edhe gjatë gjithë këtij procesi të veçantë.

Punëtoritë u drejtuan nga Arnold Kapinova, Koordinator  Projekti pranë CHwB Albania dhe ekspertja e trashëgimisë kulturore Antigoni Gjergji.

Gjatë pjesës së parë të workshopeve, ekipi i CHwB bëri një prezantim të detajuar të  modeleve edukative të Muzeut Etnografik të Krujës, Ura e Kurçajt, Muzeu Etnografik i Kavajës dhe Kalaja e Bashtovës. Pjesëmarrësit u njohën gjithashtu me procesin dinamik të bashkëpunimit pas çdo modeli edukativ të zhvilluar. Pjesa e parë u përmbyll nga një prezantim i shkurtër nga Gjergji, mbi aktivitetet e mundshme që mund të zhvillohen me libërthat.

Pjesa e dytë e punëtorive u fokusua në një sesion pune në grup, gjatë të cilit pjesmarrësit shkëmbyen dhe propozuan ide mbi aktivitete të mundshme që mund të zhvillohen me modelet edukative në vende të ndryshme: muze, site të trashëgimisë, hapësira publike, shkolla. Në fund, pjesëmarrësit u inkurajuan të hartojnë një kalendar aktivitetesh me modelet e reja edukative që mund të zbatohen në secilin nga qytetet e tyre përkatëse.

Në punëtorinë në Krujë, duke pasur parasysh një traditë dhe përvojë tashmë të konsoliduar në fushën e trashëgimisë kulturore, pati ide shumë të vlefshme. Në Kavajë, punëtoria u karakterizua nga entuziazmi i të rinjve të Klubit të Trashëgimisë. Në Rrogozhinë, nuk mungoi mikpritja dhe dëshira e madhe për të punuar me modelet edukative.

Ne u jemi mirënjohës të gjithë partnerëve tanë të rinj dhe të vjetër për kontributin e tyre në këtë cikël punëtorish. Presim të shihemi të gjithë gjatë eventeve të lançimit të libërthave në Krujë, Kavajë dhe Rrogozhinë për katër modelet edukative të krijuara.

Projekti “Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë Kulturore” është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të programit EU4Culture të zbatuar nga UNOPS dhe në koordinim me Ministrinë e Kulturës.

Heritage Empowering and Learning Platforms – Workshop III

The third and final round of workshops in the framework of the project “Heritage Empowering and Learning Platforms” was implemented in early April.

This series of workshops started on April 4th in Kruja, meanwhile, the Kavaja workshop was implemented on April 5th. The round was completed by the workshop in Rrogozhina on April 6th.

The workshop’s theme was “Designing and Implementing Public Activities based on the new Educational Models”. The aim was to introduce the final drafts of the educational models to the local stakeholders as well as gathering ideas for an initial calendar of activities that could be carried out with the booklets.

In this last round we were happy to welcome new participants and old local partners who have accompanied us not only in the previous workshops, but also throughout this whole exceptional process.

The workshops were led by Arnold Kapinova, Project Coordinator of CHwB Albania and invited heritage expert Antigoni Gjergji.

During the first part of the workshops, the CHwB team delivered a detailed introduction to the respective educational models of the Ethnographic Museum of Kruja, Kurçaj Bridge, Ethnographic Museum of Kavaja and the Castle of Bashtova. The participants also got a glimpse of the dynamic collaboration process that underlined every educational model presented. A short presentation by Gjergji, related to potential activities that can be developed with the booklets concluded the first part.

The second part of the workshops consisted in a long group session, where participants were exploring the booklets and brainstorming ideas for potential activities that could be developed with each booklet in different settings; museums, heritage sites, public spaces, schools. Finally, the participants were encouraged to draft a calendar of activities with the new educational models that could be implemented in each of their respective cities.

In the workshop in Kruja, considering an already established tradition and experience in this field, very valuable feedback and ideas were assembled. In Kavaja, the workshop was marked by the enthusiasm of the young members of the recently created Heritage Club. In Rrogozhina, as always, a warm welcome and a great desire to work with the models was present.

We are grateful to all our new and old partners alike for their contributions to this workshop cycle. We will be happy to see everyone during the approaching launching events that will take place in Kruja, Kavaja and Rrogozhina for the four educational models created.

The project “Heritage Empowering and Learning Platforms”, is funded by the European Union. Funding was provided through the EU4Culture program, implemented by UNOPS Albania and in coordination with the Ministry of Culture.

Tender Notice “Printing of four educational booklets”

Cultural Heritage without Borders Albania (CHwB Albania) invites companies with experience to submit proposals for “Printing of four educational booklets“, procurement with reference number 03-2023.

 Within the framework of the “Heritage Empowering and Learning Platforms ” project, CHwB Albania wishes to print 4 educational booklets on the Ethnographic Museum of Kavajë, the Ethnographic Museum of Krujë, the Bridge of Kurçaj (Krujë), the Castle of Bashtova. This is one of the awarded projects from the call for grants “Recraft the Past, Build up the Future” of EU4Culture, a program financed by the European Union, implemented by UNOPS, with the support of the Ministry of Culture, which aims to revive cultural heritage sites affected by the 2019 earthquake.

The detailed description of services and conditions is provided in the tender documentation, as follows:

  1. Termat e Referencës
  2. Aneks 1 – Forma Ligjore
  3. Aneks 2 – Oferta Financiare

Deadline for submission of applications: April 14 at 12.00.

Contact:

Email: gro.b1686248684whc@t1686248684nemer1686248684ucorp1686248684

Tender Notice: “Improving the monitoring system of the condition of cultural assets for efficient prioritization of interventions as well as potential risk assessment in cultural heritage objects”, hereinafter referred to as “Application”

Cultural Heritage Without Borders Albania (CHwB Albania) invites experienced companies to submit proposals for the design of a WEB application “Improving the monitoring system of the condition of cultural assets for efficient prioritization of interventions as well as potential risk assessment in cultural heritage objects ”, hereinafter referred to as “Application”., Procurement by CHwB Albania of Consulting Services with reference number 02-2023.

The project is implemented by CHwB Albania with the support of Sweden, through the Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA) within the framework of “Heritage for People Phase II” – with No. Contribution ID: 14205 and Prince Claus Fund “Regional Hub for First Aid to Culture – B+CARE” with No. Contribution ID: 2020.14425. .

The detailed description of services and conditions is provided in the tender documentation, as follows:

Terms of Reference

Cards for real material cultural properties

1. Budget

2. Similar projects description

3. Organization and Methodology

4. Team

5. Legal form of the company

The deadline for the submission of tenders is : 30/03/2023

 Contact:

E-mail: gro.b1686248684whc@t1686248684nemer1686248684ucorp1686248684%20">gro.b1686248684whc@t1686248684nemer1686248684ucorp1686248684

 

 

 

Tender Notice: Consulting services for the establishment of a “Management Plan for the former Spaç prison, Albania”

Cultural Heritage without Borders Albania (CHwB Albania) invites experienced companies, organizations or experts’ consortia of international standing to present proposals  for the establishment of a “Management Plan for the former Spaç prison, Albania”, CHwB Albania Procurement of Consulting Services with the Reference Number 01-2023- SIDA.

The project is implemented by CHwB Albania with the support from Sweden, via the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) in the framework of “Heritage for People Phase II”-  with Contribution ID No:14205.

A detailed description other services required and conditions is provided in the following tender documentation:

1. Tender Notice

2. Instructions to Tenderers

3. Terms of Reference

4. Sercvice contract

5. Appendices

Annexes (fillable forms):

a.Annex 1_Cover Letter

b.Annex 2_Identification Form

c.Annex 2A_Bank Identification Form

d.Annex 3_Tenderer Declaration

e.Annex 4_Consortium Agreement

f.Annex 5_Organization and Methodology

g.Annex 6_Summary Table of Team Formation

h.Annex 7_CV Format

i.Annex 8_Similar projects description

j.Annex 9_Financial Proposal Form

The deadline for the submission of tenders is : 15/03/2023, 17:00. 

Contact:

E-mail: gro.b1686248684whc@t1686248684nemer1686248684ucorp1686248684%20">gro.b1686248684whc@t1686248684nemer1686248684ucorp1686248684

Heritage Empowering Platforms – Workshop II

7.In the framework of the project “Heritage Empowering and Learning Platforms” the second round of workshops has been implemented in each of the target municipalities of Kavaja, Kruja, and Rrogozhina.

The workshop in Kruja was held on December 6, 2022.

The workshop in Rrogozhina was held on December 7, 2022.

The workshop in Kavaja was held on December 14, 2022.

The topic for this series of workshops was “Education About and Through Cultural Heritage”. The aim was the training of local stakeholders on the topic of education through and about cultural heritage, exchanging knowledge and experiences as well as encouraging increased institutional cooperation.

The participants were local stakeholders operating in the sectors of culture and education which represented different institutions: Municipalities, Schools, National Children’s Cultural centers,etc,. Considering the theme of this round of workshops, we were especially pleased to have teachers (in Kavaja and Kruja) and representatives from the Local Education Office (in Rrogozhina) attend the workshops.

In this series of workshops, the CHwB Albania project team was joined by the Heritage Education expert, Antigoni Gjergji. Her expertise on such an important – yet largely unexplored – field, together with the great experiences she shared, produced a thought-provoking and inspirational atmosphere.

Several theoretical concepts were tackled during the first session: the concept of heritage and its history, its contemporary meaning, and the relationship between heritage and education. Particular focus was placed on the role of cultural heritage as a pillar of sustainable development. In addition, Gjergji shared her vast experience with the organization of public heritage-related events in the city of Durrës. This sparked interest among the participants, who in later group sessions, brainstormed ideas about further engagement with their local cultural assets.
Each workshop concluded with a group session focused on gathering ideas and recommendations on the 4 targeted sites by the local stakeholders. This feedback will be later included in the existing structure for the creation of the 4 educational models of the Ethnographic Museum of Kavaja, the Ethnographic Museum of Kruja, the Kurçaj Bridge (Kruja) and the Bashtova Castle.

We are grateful to the participants for their involvement and contribution to the workshops. Their engagement and feedback have been very valuable. Such has been the collaborative spirit we encountered in Kavaja, the quality of the discussions in Kruja and the enthusiasm and welcoming in Rrogozhina.
We will continue our collaboration with the local stakeholders in the three cities of Kruja, Kavaja and Rrogozhina in the third round of the workshops.

The project “Heritage Empowering and Learning Platforms”, is funded by the European Union. Funding was provided through the EU4Culture program, implemented by UNOPS Albania and in coordination with the Ministry of Culture.

Heritage Empowering Platforms – Workshop I

Mirian Bllaci nga CHwB Albania gjatë hapjes së projektit në Kavajë.“Heritage Empowering and Learning Platforms” project has completed the first round of workshops from the 2nd to the 4th of November 2022 in Kavaja, Kruja and Rrogozhina. The common theme of this first workshop was “Values and interpretation of heritage”.

The project is powered by the EU4Culture program, funded by the European Union, and implemented by UNOPS with the support of the Ministry of Culture.

On November 2nd, the first of three workshops kicked off in Kavaja, with a set of activities that aim to bring together different techniques of co-creation as well as training of local stakeholders of different backgrounds, on the values and interpretation of cultural heritage. Sitting together and discussing the use of cultural heritage as an engine of local development, was a good way to increase cooperation at the institutional and personal levels.

To address the topic of values and interpretation of the cultural heritage, the workshops were led by Mirian Bllaci, Deputy Director of CHwB Albania and interpretation expert, Mrs. Dorina Xeraj Subashi.

During the first part of these workshops, the focus was placed on the key theme of values in the context of cultural heritage, also focusing on concrete aspects of the project sites in each city, such as the Ethnographic Museum of Kavaja, the Ethnographic Museum of Kruja, Kurcajve Bridge and Bashtova Castle.

In the second part, the workshops had a more practical form, with several group work sections, examples and trends of interpretation in the context of heritage, discussions and presentations on the application in the surrounding environments.

The next cycle of workshops will focus on another essential topic, such as “Education on and through heritage” with another expert in the field.

At the end of the cycle of workshops, each of the cities will have its own educational model, co-created by the stakeholders thanks to this process, and thanks to a methodology that can be used further by the latter and for the creation of models of others similar and meaningful in their contexts.

Call for Graphic Illustrators

CHwB Albania is looking for graphic illustrators to co-create 4 new educational models inspired by cultural heritage sites in Albania

CHwB Albania is implementing currently the project “Heritage Empowering and Learning Platforms“, with funding from the European Union. Funding was provided through the EU4Culture project, implemented by UNOPS and in coordination with the Ministry of Culture. The purpose of the project is the design and realization of 4 new educational models for the following sites and monuments, currently part of the EU4Culture program , Ethnographic Museum of Kavaja, Ethnographic Museum of Krujë , Kurçaj Bridge ( Krujë ) , Bashtova Castle .

The co-creation of the models will include the main stakeholders in each city, by combining consultative and training sessions focused on relevant heritage-related topics. The educational models are aimed at strengthening 6-11 years old children’s knowledge and to serve as a basis for practical activities focusing on cultural heritage.

For more information on the project, the working process and the application procedure please refer to the full version of the call: Call for Graphic Illustrators

Apply NOW to join us at the 50th RRC in Greece and Albania!

Camp Theme: Building Conservation and Interpretation

You have all been waiting for it, here it is!

The 50th Regional Restoration Camp (RRC) will take place both in Vitsa, Zagori Greece and in Gjirokastra, Albania, as cross-border sites of these two neighboring countries, for a twice as enriching and fulfilling experience!

It is a great opportunity for all participants to contribute to the conservation, interpretation and documentation of some very representative cultural heritage assets. Thanks to the expertise of the Camp partners, knowledgeable conservators from Albania, Greece, Sweden, USA, Uk etc, participants will acquire theoretical knowledge on building conservation, documentation and interpretation of local valuable historic structures and related intangible heritage aspects. Through a hands-on approach, and with the support of local craftsperson’s, participants will have the chance to get to know more on local traditional materials and techniques used in these sites.

The mere purpose of these activities is to impact and help the local inhabitants, organizations and institutions – working to preserve their historic assets, crafts and techniques and giving them new ways of understanding, enjoying and revitalizing them.

Theoretical and practical insights combined, together with many other exciting and rewarding aspects are waiting to be shared with you, so hurry up!

This Camp is organized with funding from Sweden and in partnership with the Greek NGO The Land Beyond based in Vitsa.

What’s special about Vitsa (Greece) and Gjirokastra (Albania)?

Participating in the 50th  RRC also means immersing yourself in the vibes of two unique natural and cultural landscapes with a rich and particular heritage and atmosphere, as well as getting familiar with local residents and culture!

Vitsa It is perfectly located, in central Zagori, Greece. The characteristic Zagorian architecture of the famed 18th and 19th century artisans is clearly preserved in the neighborhoods of Vitsa (Mesohori, Ano and Kato Vitsa), featuring simple houses built solely from stone, yet expertly constructed using mortar made of mud and hay, timber framing and slate roofs. The same applies to its churches that were constructed or renovated in the 16th and 17th century, and to the entire Zagori region. Under the Ottoman occupation, Zagori was autonomous and self-governed, thus becoming very wealthy due to its commercial activity.

Gjirokastra is one of the most beloved cities in Albania and beyond in the region. Gjirokastra, in the Drinos river valley in southern Albania, features a series of outstanding tower houses which were developed in the 17th century. The town also retains a bazaar, an 17th-century mosque, two churches and a Bektashi tekke of the same period .The city reached its peak over 1800-1830, when monumental assembly houses were built. The city with extraordinary historical values, and with unique traditions and landscape, is rightly included in the UNESCO list. Gjirokastra has always been, and continues to be, among the main settlements that serve as a reference for the development of southern Albania, and the cross-border area of northwestern Greece.

1

Participants will have the chance, on both locations, to enjoy the marvelous and calming mountain landscape, rich in natural resources and fresh air and what is more important such unique architecture landscape that you can’t encounter anywhere else.

Therefore, SAVE the dates!

The camp will be organized in two parts:

  1. Theoretical part will be held online, from 29 August to 5 September, and
  2. Second part will be held in both sites consecutively, from 8 to 18 September and more precisely as follows:

LOCATION                                            DATES

On line                                                                                                          29 August-5 September*

Vitsa, Greece                                                                                                            8-10 September*

Gjirokastra, Albania                                                                                             10-18 September*

* The organizers reserve the right to change the days, time and location(s) of the Camp due to technical or organizational needs by announcing such changes in advance.

Fees & Scholarships The fee for participation in the Camps is 900 euros. This fee will cover tuition, on-site accommodation with breakfast, camp materials and tools, emergency health insurance and planned excursions.

For all accepted applicants from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania and Serbia, there will be a scholarship to cover the costs of the Camp. The scholarship will pay the full 900 Euro fee.

Participants will be responsible for travel to and from the Camp locations, as well as compliance with the respective country’s legislation on Covid-19 situation. Those costs are not included in the participation fee. ***

Application and deadline

Do you find yourself interested?

Then, don’t miss your chance to have this unique experience, by applying

  1. Participant application here.
  2. Volunteer application here.

Deadline for application 17 July 2022.

Looking for Volunteer Camp leaders

Volunteer’s leader needed for the 49th Regional Restoration Camp

Are you a former RRC camp participant?

Are you enthusiastic about the idea of being fully involved in the implementation of a camp?

We are excited to inform you that we are now looking for volunteers for the 49th Regional Restoration Camp!

This year the Regional Restoration Camp will focus on the conservation, interpretation and documentation of some very representative cultural heritage assets on the cross border between Northern Albania and Montenegro. The mere purpose of these activities is to impact and help the local inhabitants, organizations and institutions – working to preserve their historic assets, crafts and techniques and giving them new ways of understanding, enjoying and revitalizing them, therefore help us to strengthen this connection of the community with their local heritage.

Your involvement as a volunteer is very precious in the running of the camps: you become the bridge between the craftspeople, experts, organizers and participants. You make the experience of the latter more rewarding, by bringing your previous experiences and sharing lessons learned.

Why volunteering for RRC?

While you will be gaining theoretical and practical knowledge about local materials, restoration techniques and documentation methods, you will also have a key role to play in dealing with logistical, intercultural and social aspects during the camp. This is a valuable opportunity to gain new skills and build knowledge and experience in the field of cultural heritage, working in close cooperation with craftspeople, local cultural and tourism actors and lecturers.

What will be your duties?

Volunteers will receive instructions related to their responsibilities during the Camp. They may be asked to assist with the following areas:

Organizational tasks (responsibility over the registration, logistics)

Responsibility over the working sites (assisting the crafts, documenting, implementing safety measures, making sure everyone is working towards the final result)

Communication/Community (being the bridge between organizers and participants, translations, facilitating discussions, communicating with local community and media)

Eligibility Requirements

You are a former participant of a CHwB Albania Regional Restoration Camps.

You speak fluent English, Montegrin and/or Albanian,

You are honest, cheerful and an efficient worker.

Expenses

CHwB Albania will cover all costs for volunteers, including accommodation, meals, excursions & travels as indicated in the program agenda and costs connected to volunteer duties. Volunteers coming from outside these countries will have to cover their own costs for travel to the country where the camp is located.

Application and deadline

Interested? Then, don’t miss your chance to take part in this great experience by applying here.

(Deadline for applications: 6th of June)

*Important! Covid-19 related information – take note, then take part:

The Regional Restoration Camp will be organized in accordance with the local sanitary restrictions.

In the event of an epidemic outbreak and depending on the local sanitary restrictions, the organizers reserve the right to report the activity or transform it into a fully digital edition.

The selected international participants should monitor constantly, consider carefully and organize according to the national restrictions on travel, entrance and stay in Albania and Montenegro.